Mateřská škola Za Branou

 

Aktuální sdělení:


 • 1. září 2020Školní řád
 • 1. září 2020Informace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020 - 2021 vzhledem ke Covid-19
  1. září 2020Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19
  Algoritmus a karanténa
  Algoritmus respirací
 • 30. října 2020Odkaz na sdílený disk. Náměty pro tvoření s dětmi
 • 30. října 2020Vážení rodiče, v případě potřeby můžete vytisknout prohlášení o uzavření mateřské školy zde.
  27. listopadu 2020Pro všechny třídy : LOGOPEDIE - pí. logopedka Kociánová přijede do logopedické třídy v pátek 27.11.2020. Dostavte se podle možností ke konzultaci od 7.30 hod. do 10.00 hod. 0
 • 12. listopadu 2020Pro všechny třídy : OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - Vážení rodiče, mateřská škola bude po ukončení nezbytně nutné karanténní doby otevřena ve středu 18.11.2020 v obvyklém režimu. Nadále trvají přísná hygienicka opatření při vstupu do budovy - dezinfekce, roušky, omezený počet rodinných příslušníků, kteří vyzvedávají děti. Těšíme se na opětovné shledání a přejeme vám všem pevné zdraví.
 • 04. listopadu 2020Logopedie : ONLINE LOGOPEDIE - Více na stránce třídy.
 • 22. října 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka : KRIZOVÁ OPATŘENÍ - Vážení rodiče,
  vzhledem k neustále se zhoršující epidemiologické situaci platí od čtvrtka 22. 10. 2020 nová, přísnější opatření, o kterých rozhodla vláda. V době krizových opatření je nutná úzká spolupráce s naším zřizovatelem a radou města, se kterými řešíme a konzultujeme provoz mateřské školy.
  Rada města na svém zasedání dne 22. 10. 2020 projednávala problematiku provozu mateřských škol v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijala toto doporučení: zákonným zástupcům, kteří zůstávají doma na mateřské dovolené, pobírají ošetřovné na druhé dítě, popř. jsou bez zaměstnání, je doporučeno, aby po dobu platnosti nouzového stavu zvážili přítomnost dítěte v mateřské škole.
  Pevně věříme, že zodpovědným přístupem nás všech tuto nelehkou situaci společně zvládneme.
  Děkujeme, že nám pomáháte. • 15. října 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka : NOUZOVÝ STAV
  od pondělí 5. 10. 2020 jsou v rámci nouzového stavu na území ČR nastavena mimořádná opatření týkající se všech druhů škol.
  Mateřské školy budou fungovat v běžném režimu.
  K případnému uzavření nebo omezení provozu konkrétní mateřské školy může dojít na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice.
  Prosíme Vás o dodržování následujících doporučení:
  • vstup do budovy a pohyb ve vnitřních prostorách povolen pouze s rouškou
  • V celém areálu školy je doporučeno dodržovat rozestupy.
  • Ve vestibulu školy je k dispozici desinfekce.
  • Je doporučeno minimalizovat počet osob, které přivádí a odvádí dítě do/z mateřské školy.
  • Zákonní zástupci a pověřené osoby se ve vnitřních prostorách školy zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.
  Opatření se mohou měnit v návaznosti na nařízení Ministerstva zdravotnictví.
  Nepodceňujte, prosím, zdravotní stav svých dětí a nevoďte děti s příznaky respiračního onemocnění nebo jiného zdravotního oslabení.
  Prosíme všechny o dodržování hygienických zásad a pokynů MŠ. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.
 • 14. října 2020Pro všechny třídy : KRIZOVÉ OPATŘENÍ - ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE PRO DĚTI OD 3 DO 10 LET
  Hejtman Kraje Vysočina ze dne 13.října 2020 určuje Mateřskou školu v Pacově Za Branou k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bez ohledu, zda jsou dětmi naší školy.
  Děti zaměstnanců:
  • bezpečnostních sborů
  • obecní policie
  • poskytovatelů zdravotních služeb
  • orgánů ochrany veřejného zdraví §115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanců vykonávající sociální práce a poskytující sociální služby podle zákona 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • další odborní pracovníci vykonávající činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
  • příslušníků ozbrojených sil
  • pedagogických a nepedagogických zaměstnanců určené školy
  Kontakt na čísle 777 025 907
  .
 • 13. října 2020Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka : Vážení rodiče,
  v letošním roce jsme se rozhodli zapojit do sběru žaludů pro lesní zvířátka. Prosíme, připojte se i vy. Na svých vycházkách podzimní přírodou můžete posbírat s dětmi žaludy a přinést do školky. Děkujeme za spolupráci.
 • 28. září 2020Logopedie : PRŮBĚH LOGOPEDIE NA PODZIM - Více na stránce třídy.
 • 30. listopadu 2018Koťátka, Motýlci, Berušky, Broučkové, Sluníčka :
  Telefonní čísla MŠ Za Branou:
  565 455 141 I. oddělení /Koťátka
  565 455 142 II. oddělení /Motýlci
  565 455 143 III. oddělení /Berušky
  565 455 144 IV. oddělení /Broučkové
  565 455 145 V. oddělení /Sluníčka

  565 455 140 - účetní
  565 455 139 - ředitelna
  565 455 137 - vedoucí školní jídelny
  565 455 138 - školní jídelna

 • 30. listopadu -1Logopedie : FUNGOVÁNÍ LOGOPEDIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - Více na stránce třídy.

„Otevíráme okna slunci
a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.