Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Školní rok 2018-2019

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním vnitřním předpisem a je platná na celý školní rok. Ředitelka školy podle § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 této vyhlášky stanovuje podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku, kterou hradí z úhrady takto:

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

1) Úplata pro školní rok, tj. od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se stanoví pro všechny děti v provozu mateřské školy takto:

2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatné je vzdělávání i pro děti, kterým byl uložen odklad školní docházky (§ 123 odst. 1 školského zákona)

3) Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude:

Pro rozhodnutí o osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce školy

Jakoukoli změnu zákonný zástupce dítěte nahlásí vedení školy neprodleně

4) Omezení provozu mateřské školy

5) Prázdninové platby

6) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty.Pro platbu školného stravného je třeba dát svolení k inkasu na tato číslo:
ČESKÁ SPOŘITELNA 01 00 19 86 91 / 0800

Způsob a podmínky úhrady
1) Plátci úplaty jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří navštěvují mateřskou školu

2) úplatu za předškolní vzdělávání se doporučuje plátci provádět bezhotovostním platebním stykem, v odůvodněných případech lze provádět platbu i v hotovosti

3) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. Dne stávajícího kalendářního měsíce společně s vyúčtováním stravného. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo pěstounem řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele o této žádosti nabyde právní moci. /plata se zpětně nevrací.

4) Jestliže zákonný zástupce opakovaně neugradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. D) zákona 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
V Pacově dne 31.8.2017
Bc. Dana Maděrová
ředitelka školy